Banner 6
Banner 1
Banner 4
Banner 7
Banner 3
01/05

Blowerdoor test

Jedná se o nejrozšířenější nedestruktivní metodu k určení průvzdušnosti obálky budovy (nebo její části) metodou tlakového spádu. Při testu je využíván zařízením vytvořený tlakový rozdíl mezi interiérem a exteriérem, při kterém se zjišťuje množství vzduchu


LEGISLATIVA

Požadavky na průvzdušnost stavebních konstrukcí jsou obsaženy v normě ČSN 73 0540-2. V České republice je obecně známo, že normy nejsou závazné, ale jsou doporučené. Toto platí pouze za předpokladu, že se na ně neodkazuje jiný právní předpis (zákon, vyhláška, nařízení). Na normu 73 0540 se odkazuje vyhláška č. 268/2009Sb. Tato norma je tedy závazná a závazné jsou i požadavky kladené na průvzdušnost obálky.

Odstavec 7.1.2 Průvzdušnost spár a netěsností ostatních konstrukcí obálky budovy

V obvodových konstrukcích se nepřipouští netěsnosti a neutěsněné spáry, kromě funkčních spár výplní otvorů a funkčních spár lehkých obvodových plášťů. Všechna napojení konstrukcí mezi sebou musí být provedena trvale vzduchotěsně podle dosažitelného stavu techniky

Výše uvedený odstavec závazné normy tedy říká, že všechny budovy se musejí stavět vzduchotěsně.

Zároveň výše uvedená norma hodnotí samotnou průvzdušnost. Průvzdušnost se dle této normy hodnotí jako intenzita výměny vzduchu mezi interiérem a exteriérem při tlakovém rozdílu 50Pa (n50). Doporučené hodnoty dle výše uvedené normy jsou vztaženy ke způsobu větrání předmětného prostoru (viz následující tabulka)

Větrání v budověÚroveň IÚroveň II
Přirození nebo kombinované4,53,0
Nucené1,51,2
Nucené se zpětným získáváním tepla1,00,8
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvlášť nízkou
potřebou tepla na vytápění (pasivní budovy)
0,60,4

U rodinných a bytových domů s velmi nízkou potřebou tepla jsou dále požadované hodnoty intenzity výměny vzduchu při 50Pa zakotveny v TNI 730329 a TNI 730330

Důmn50
Nízkoenergetické domy1,5
Pasivní domy0,6

Dále se o požadavcích na vzduchotěsnost staveb zmiňuje dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Požadované hodnoty n50 dle tohoto dotačního programu jsou následující.

Dotační oblastn50
B.01,0
B.1 a B.20,6
C.42,5


METODY MĚŘENÍ

1) Měření dokončené stavby - METODA 1 - Měření v provozním stavu

Otvory pro přirozené větrání se uzavřou (okna, dveře) a otvory od VZT nebo klimatizace se utěsní. Žádné jiné úpravy nejsou možné

2) Měření v průběhu výstavby - METODA 2 - Měření obálky prostoru

Touto metodou je testována těsnost obálky v průběhu výstavby a to v době, kdy je dokončen systém vzduchotěsnících opatření. Jedná se o kontrolní měření, které má za cíl odhalit případné netěsnosti před prováděním dalších vrstev, které by zakryly vzduchotěsnící vrstvy.

Toto měření doporučujeme provádět u všech objektů. Cenové náklady na toto měření jsou zanedbatelné v porovnání s náklady na odstranění defektů v případě nevyhovujícího testu dle metody 1.

3) Měření pro Nová zelená úsporám - METODA 3 - Měření prostoru pro zvláštní účel

Uzavření a utěsnění otvorů se provede podle požadavků objednatele nebo podle specifického předpisu, podle kterého má být měření provedeno – např. NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, manuál BREEAM apod.)

V případě programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je metoda 3 shodná s metodou 1. Metoda 3 dle předpisu tohoto programu se liší pouze odlišným stanovením vnitřního objemu měřeného prostoru.


HLEDÁNÍ NETĚSNOSTÍ

Potenciální netěsnosti v měřeném objektu lze diagnostikovat následujícími metodami:

1) Vlastní dlaň

Jedná se o nejjednodušší způsob indikace netěsnosti. V netěsném místě dochází k proudění vzduchu, které je možné zaregistrovat holou dlaní. Jedná se však o subjektivní metodu měření, kterou nelze nijak kvantifikovat

2) Anemometr

Zařízení, které umožňuje kvantifikovat netěsnosti. Zařízení měří rychlost proudění vzduchu v daném netěsném místě (v m/s).

3) Termovizní kamera

V případě vhodných klimatických podmínek je možné zachytit netěsnosti termovizní kamerou. Nejprve dojde ke snímkování konstrukce termovizní kamerou za normálních tlakových podmínek. Poté dojde zařízením Blower Door k vytvoření podtlaku v budově. Netěsnými místy dojde k proudění chladného vnějšího vzduchu do interiéru objektu. Okolí netěsnosti je tak ochlazováno, což je termovizní kamerou velice názorné

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít