Banner 6
Banner 1
Banner 4
Banner 7
Banner 3
01/05

Postup práce

01

Základním kamenem tvorby projektové dokumentace je vždy navrhnout celý koncept domu, tzv. studii domu, samozřejmostí je ověření zda je pozemek vhodný k zástavbě dle platného územního plánu a zda je nutno dodržovat případné regulativa, dále ověřit výskyt inženýrských sítí s možností napojení.  

02

Studii zpracováváme s ohledem na lokaci daného objektu s respektem na okolní zástavbu a krajinu. Studie řeší vnitřní dispozici objektu, barevné a materiálové řešení. Při tvorbě studie je nutná spoluúčast klienta, po odsouhlasení finální studie projekt plynule navazuje na další stupeň projektové dokumentace.

03

V této fázi je nutné zajistit veškeré projekční podklady jako jsou stanovení radonového indexu pozemku, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum apod. Po získání podkladů je možno zahájit projekční práce spojené s konstrukčním řešením, způsob a možnost likvidace dešťových a splaškových vod, atd. Společně s námi na projektu pracují naši specialisté, kteří vypracovávají dílčí části projektu, jedná se o požární řešení, energetickou náročnost, statické posouzení, návrh zdravotechnických instalací, elektroinstalaci včetně návrhu hromosvodu, dopravní řešení, hlukové posouzení, apod.

04

V souběhu s projekčními pracemi jsou řešeny souhlasy dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Po obdržení stanovisek jsou dále zapracovány do projektu. Projektová dokumentace se tímto blíží do finále, zbývá tedy udělat kompletaci celého projektu, vyplnit potřebnou žádost na stavební úřad a s již takto připraveným „balíčkem“ podat projekt na příslušný stavební úřad a čekat na vysněnou frázi „STAVBA POVOLENA“

Veškerou naši práci
cílíme na potřeby
konkrétního klienta

Veškerou naši práci cílíme na potřeby konkrétního klienta, konkrétní místo, kde se stavba nachází nebo bude nacházet. Věnujeme se každému, byť malichernému požadavku s maximální pozorností a prioritou. Nechceme jít cestou katalogových domů a přesně stanovených ceníků, součástí našeho know-how je individualita i v cenovém nastavení dle zadaných požadavků.

Naše služba uspokojuje potřeby obyvatel v oblasti bydlení. Hlavní touhou většiny zákazníků je mít krásné, moderní, komfortní a funkční bydlení, a to ať už se jedná o novostavbu domu nebo stavební úpravy domu či bytu. Díky moderním technologiím, které využíváme, můžeme těmto klientům nabídnout realistický náhled na jejich sny a díky našemu odbornému vzdělání dokážeme pro tyto sny najít cestu ke stavebnímu povolení i realizaci stavby.


Strategickou výhodou naší společnosti je nabídka vytváření stavebních projektů, které jsou samozřejmě zpracovávány v rozsahu pro povolení stavby dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. v aktuálním znění, ale už takových projektů, v nichž jsou navrženy a zakomponovány i veškeré konkrétní „prvky“ a náležitosti nutné k samotnému provedení-realizaci stavby, což je už považováno za další vyšší stupeň projektové dokumentace. Toto konkurence běžně neposkytuje a vypracovává projekty pouze striktně dodržující předmětnou vyhlášku. A v tom spatřujeme přidanou hodnotu naší služby.

© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít