Banner 6
Banner 1
Banner 4
Banner 7
Banner 3
01/05

Služby

Naše služby uspokojují potřeby obyvatel v oblasti bydlení. Hlavní touhou většiny zákazníků je mít krásné, moderní, komfortní a funkční bydlení, a to ať už se jedná o novostavbu domu nebo stavební úpravy domu či bytu. Díky moderním technologiím, které využíváme, můžeme těmto klientům nabídnout realistický náhled na jejich sny a díky našemu odbornému vzdělání dokážeme pro tyto sny najít cestu ke stavebnímu povolení i realizaci stavby.

01.Optimalizace projektů pro požadavky NZÚ

V rámci optimalizace projektů řešíme posouzení navrženého objektu s následnou úpravou tepelných izolací, výběrů okenních a dveřních výplní a výběr technologií. Veškerý výběr probíhá s ohledem na získání dotačního příspěvku v rámci dotace Nová zelená úsporám.

02.Projekční činnost ve výstavbě

Mezi základní projekční činnost patří:
- Architektonická studie stavby - nejzákladnější a nejjednodušší dokumentace, sloužící pro prvotní seznámení investora s projektem. Díky této dokumentaci klient získá představu o celém konceptu.
- Dokumentace pro územní rozhodnutí - Je již detailněji zpracovaná než studie. V projektové dokumentaci k územnímu řízení jsou již zahrnuty projekty protipožárního zabezpečení stavby, projekty přípojek, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, měření a regulace, avšak ne v tak detailní stavební podobě, jako v dokumentaci následující pro stavební povolení
- Dokumentace pro stavební povolení - slouží pro účely stavebního řízení a vydání stavebního povolení, případně ohlášení, podle tzv. Stavebního zákona. V rámci jednodušších staveb a rodinných domů dochází se sloučení Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení do tzv. Společného povolení
- Dokumentace pro provedení stavby - Jedná se o detailněji zpracovanou dokumentace s důrazem na kompletní technické řešení stavby. Tato dokumentace obvykle slouží jako podklad stavebnímu dozoru. Ten na jejím základě provádí kontrolu správnosti provedení stavebních prací.
- Dokumentace skutečného provedení a pasport - Tato dokumentace se zpracovává až po dokončení stavby a předkládá se ke kolaudaci. Zpravidla obsahuje změny oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby, ke kterým došlo v průběhu stavby. Podle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen mít tuto dokumentaci k dispozici.

03.Blowerdoor test

Cílem Blower door testu je stanovit průvzdušnost neboli vzduchotěsnost obálky rodinných domů nebo bytů, provádí se buď v průběhu výstavby nebo po úplném dokončení stavby či rekonstrukce. Díky testu lze zajistit správnou funkci vzduchotechniky s rekuperací. Test přispívá k úspoře nákladů na vytápění. Blower door test rodinných domů a bytů je určen pro:
žadatele o dotaci v programu „Zelená úsporám“ a „Nová zelená úsporám“ a individuální stavebníky, kteří chtějí ověřit kvalitu odvedené práce, firmy, které se zabývají výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů a bytů. PODROBNOSTI O PRŮBĚHU MĚŘENÍ A METODÁCH MĚŘENÍ NAJDETE V ZÁLOŽCE BLOWERDOOR TEST

Ceník blowerdoor testů:

Blowerdoor v době užívání 5.000,-
Blowerdoor v průběhu výstavby 5.000,-
Blowerdoor pro zvláštní účely 5.900,-
Detekování netěsností 550,- /hod.
Doprava 8,-/km

- Uvedené ceny jsou cenami včetně DPH
- SLEVA při objednání obou testů (kontrolní a finální pro účely např. NZÚ) bude cena jednoho 5.000,-

04.Termovizní služby

05.Geodetické zaměření pozemku

Zaměření je ideální podklad pro vytvoření 3D terénu a následné osazení stavby.
Každý zaměřený bod má prostorové souřadnice (Y, X, Z, v systému S-JTSK, Balt po vyr.). Obsahem měření jsou povrchové znaky inž. sítí, terén. hrany, stávající oplocení, vnější detailní zaměření zájmového objektu, popř. jiných objektů podle dohody.

06.Stanovení radonového indexu pozemku

Měření radonu je jeden z podkladů pro přípravu projektu pro stavební povolení. Stanovení radonového indexu musí být prováděno přímo na pozemku a pouze podle schválené metodiky SÚJB, která je založena na následujících krocích:
provedení alespoň 15 sond do hloubky 0,8 - 1 m pro odběr vzorku vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu (tzv. metoda ztraceného hrotu),
stanovení plynopropustnosti základových půd.
Na základě těchto měření je stavební pozemek začleněn do příslušné kategorie radonového indexu základových půd (nízký, střední, vysoký).

07.Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum - Dostatečný a kvalitně provedený průzkum znamená pro investora významnou úsporu prostředků při vlastní výstavbě, a to jak eliminací víceprací v důsledku výskytu nečekaných geologických anomálií, tak i efektivnějším navržením základových konstrukcí v souladu s ověřenou geologickou stavbou.
Hydrogeologický průzkum - Hydrogeologický průzkum zahrnuje zejména projektování a provádění jímacích, vsakovacích a monitorovacích objektů, doplněné o hydrodynamické testy a výpočty, vzorkování a hodnocení kvality vod.

08.Statické posouzení konstrukcí

Statický posudek je dokument, který jasně prokazuje, zda veškeré navržené konstrukce a postupy, odpovídají a jsou v souladu s požadavky platných norem a dalších předpisů a standardů odpovídajících nejnovějšímu stavu poznání. Statický výpočet zpracovává statik.

09.Požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘS)

PBŘS je nedílnou součástí každé projektové dokumentace stavby, u které to stanoví stavební zákon. Jedná se o dokument, ve kterém jsou podrobně popsány preventivní proti-požární opatření, jako jsou únikové východy, stanovení a rozsah požární techniky, odolnost stavebních konstrukcí a další řada odborných bezpečnostních a technicky zaměřených informací.

10.Hlukové studie

Hluková studie bývá požadována i k vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí k výstavbě nebo změně užívání. Ve stavební praxi se nejčastěji setkáme se zpracováním hlukové studie při umístění stavby v hlukovém pásmu komunikací, železnic, aj. a také při umístění tepelných čerpadel vzduch-voda.

11.Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

12.Inženýrská činnost ve výstavbě

V rámci inženýringu řešeného námi nemá klient s projektem žádné starosti. Na základě udělené plné moci proběhne příprava žádostí a zajištění souhlasů všech správců sítí a dotčených orgánů nutných pro udělení stavebního povolení.

13.Položkové rozpočty staveb

14.Oceňování nemovitostí, znalecké posudky

15.Zpracování projektů pro dotační tituly

16.Korozní průzkumy

17.Technické dozory staveb (autorský dozor, technický dozor investora)

18.Zajištění kolaudace staveb

19.Poradenská činnost ve stavebnictví

20.Zajištění realizace stavby

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít